Bible

Bible

Slovo Bible
Slovo Bible pochází z řeckého slova Biblión = knížka. Bible není jedna kniha, ale soubor několika knih (několik knih dohromady). Bible obsahuje 66 knih a obsahově se dělí na dvě části: Starý (39) a Nový zákon (27). Pro lepší orientaci jsou jednotlivé knihy rozděleny na tzv. kapitoly (delší úseky textu) a verše (krátké úryvky). Myšlenkové celky jsou v moderních Biblích rozděleny do tzv. perikop. Každá perikopa začíná nadpisem.

Vznik Bible
Bible je inspirovaným Božím slovem – to znamená, že za poselstvím svěřeným lidským pisatelům stojí Boží autorita. Pisatelé Bible měli rozdílné společenského postavení – např. drobní řemeslníci, rybáři, ale také lékař nebo významní panovníci tehdejší doby – král Šalomoun, král David. Celkem se jedná o cca 40 pisatelů. Bible vznikala v období cca 1600 let (od 15. st. př. Kr. – 1. st. po Kr.)
ZAJÍMAVOST: i přes dlouhou dobu vzniku a velkou rozmanitost autorů si Bible neodporuje. Všech 66 knih je jednotným celkem, který se doplňuje a navzájem vysvětluje. Nejasné výroky jednoho autora mohou vysvětlit jasné výroky dalšího autora. Starý zákon vznikal převážně v hebrejštině a částečně v aramejštině, Nový zákon se nám uchoval celý v řečtině

O čem pojednává Bible
Bible pojednává o Naději, Jistotě a především o Lásce – o naději na kvalitní, smysluplný a plnohodnotný život. Hovoří o jistotě do budoucna, ale i v současné tak uspěchané době. Podává svědectví o Boží lásce ke každému člověku. Ukazuje, že Bohu na každém člověku záleží - na jeho trápeních, starostech, ale i radostech – chce člověku pomoci a nabízí své přátelství…
Bible přibližuje to, jak je možné jednou získat věčný život – život bez bolestí a trápení, starostí a nemocí. Bible může pomoci získat vnitřní klid, pokoj, jistotu a spokojenost. Bible pojednává o tom, jak bychom se měli chovat a co nám naše jednání zákonitě přinese (pozitivní či negativní důsledky)

Jednou z nejdůležitějších pasáží Bible je Jan 3,1-17 (Nový zákon): "…. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.“
Významné jsou také Boží sliby tzv. „zaslíbení“: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“  (1. Korintským 2,9)

Zajímavosti o Bibli
Je suverénně nejčtenější kniha na světě. Mnohdy nazývána Knihou knih – a oprávněně. Je čtena všemi věkovými kategoriemi: od malých dětí, přes mládež, dospělé až po seniory na celém světě. Bible nebo její části jsou přeloženy do cca 2500 (2.479) jazyků a dialektů (nářečí) na světě (údaj k prosinci 2010).
Bible zachycuje zajímavé příběhy, je ale také psána v literárních obrazech – texty mají hlubší význam… Spolehlivost současných biblických textů byla několikrát potvrzena – např. svitky od Mrtvého moře – nálezy části knihy Izajáše v kumránské jeskyni v roce 1947 (texty pocházejí z období cca 2-3 století před po Kr.. - při porovnání současných a starověkých biblických textů se ukázalo, že jsou i po 2000 letech opisování obsahově totožné. Až na drobné písařské chybičky se nic nepřidalo, ani nic neubralo.
Bible byla celá staletí přepisována ručně, v roce 1452-5 byl vynalezen knihtisk (první kniha vytištěna na knihtisku byla právě Bible) Johanesem Guttenbergem – to pomohlo výrazně s rozšířením Bible a následně knih vůbec.

Jak číst Bibli a jak jí porozumět
Nejlépe začít Novým zákonem (druhá část Bible – je srozumitelnější, i když některé části Starého zákona jsou také velmi čtivé – např. Žalmy, Přísloví, apod.). Pomaleji číst a přemýšlet nad jednotlivými texty, jejich významem a smyslem. Pokud je člověk věřící, prosit Pána Boha o to, aby Vám dal moudrost vše správně pochopit a také sílu přijmout – pokud budete s upřímným srdcem prosit, vše dostanete a otevřou se Vám „nebeské poklady“ („Proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete, neboť, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá“ - Matouš 7,7-8)
Vybírejte překlady v současné češtině - např. Slovo na cestu (jeden z nejoblíbenějších překladů). Pokud máte možnost, porovnávejte texty českých i cizích překladů – např. Kralický text, anglický, apod. Pro složitější otázky u Bible můžete použít komentáře. Pro pochopení souvislostí doporučujeme sérii Drama věků – přibližuje Bibli jednoduchou a srozumitelnou formou, je možné použít i některé další…

Pokud něčemu nerozumíte nebo máte problém s některými výklady Bible, proste Pána Boha o to, aby Vám ukázal pravdu – tu správnou cestu – a nepochybně ji dostanete. Nezapomeňte také na pravidlo, že Bible se vykládá sama.
Bibli doporučujeme číst každý den (alespoň ráno a večer) – stačí přečíst i krátkou část Bible. Nabízíme možnost studia s některým z odborníků nebo např. přes portál Info-Bible.cz, BibleTV, apod. (viz. dále)
Používejte „zdravý rozum“ – informace o Bibli a výkladech porovnejte s tím, co sama říká. Bible sama odkazuje na to, že kdo touží poznat pravdu, určitě ji pozná. Chce to ale trochu úsilí, naslouchání a vytrvalosti při modlitbách.

Negativní a zkreslené pohledy na Bibli
bible může být velmi kontroverzní knihou – v mnoha případech její obsah dokáže povzbudit a posílit, ale také vyvolat konflikty, nedorozumění a nesváry (vše pramení často z nepochopení či neznalosti obsahu) Bible dokáže promlouvat do svědomí a mysli člověka – dokáže ukázat tu nejlepší životní cestu, ale také ukázat na špatné jednání člověka – i proto se stává „nepohodlnou“
V historii (ale i současnosti) se Bible často používala jako určitý „nástroj“ k dosažení moci a svého prospěchu (mocenské boje, hromadění majetku, vraždění, apod.) - to ale nemá s pravým obsahem Bible a jejím poselstvím nic společného – sama Bible proti manipulativním praktikám brojí a odsuzuje je…

Bible a její vybrané pasáže byly v minulosti mnohdy nesprávně vykládány a interpretovány – mnohé učení, postoje a činy těch, kteří se Biblí zaštiťovali (nebo křesťanstvím), v Bibli nenacházejí žádné opodstatnění (nikde se o nich nic neříká) - to se žel často týká i současnosti… Proto je i v Bibli výzva, že lidé mají srovnávat to, co slyší, s tím, co je tam napsáno. Pak se většinou velmi záhy ukáže, zda se jedná o biblické poselství nebo ne.
Bible je mnohdy považována za nesrozumitelnou knihu – je pravda, že od doby jejího napsání nás dělí víc než 2000 let. Bible ovšem ukazuje na skutečnost, že v každé době si skoro všichni lidé kladou podobné otázky o smyslu svého života, o tom jestli Bůh vůbec existuje a řeší také velmi podobné problémy. Tím nám může být tato kniha i dnes velmi blízká...

Zajímavé odkazy
www.info-bible.czinformace a zajímavosti o Bibli, Bible on-line, otázky a odpovědi, Bible a související literatura (knihy pro děti, mládež, dospělé i seniory, studijní), fotogalerie, možnost studia Bible, on-line bohoslužby, praktické rady, tipy a informace
www.skk.cz Středisko korespondenčních kurzů - možnost studia písemnou formou nebo pomocí internetu
www.bibletv.cz On-line Bohoslužby a jiné zajímavé akce (přednášky, koncerty, příběhy pro děti...)
www.stvoreni.cz Otázky a odpovědi související se stvořením a evolucí

Ukázat celý text

Autor

Odhaduje se, že Bibli fyzicky napsalo cca 40 pisatelů. Ale samotným autorem Bible je Bůh!

Vydavatel

Vydavatelem Biblí v České republice a na Slovensku je několik organizací:
Česká biblická společnost
Slovenská biblická společnost
Karmelitánské nakladatelství
Křesťanská misijní společnost
Spolok Svätého Vojtecha
Biblion

Zapůjčení

Bible je možné zapůjčit ve vybraných knihovnách.

Zakoupení

Bible v různých překladech, formátech a provedeních můžete zakoupit také v našem internetovém obchodě.

Náš tip:
Směřovat výš! Vám doporučuje jeden z nejnovějších překladů Bible - Slovo na cestu. Pokud jste zkoušeli číst Bibli, ale nerozumíte ji, případně začínáte - doporučujeme tento překlad! I nám hodně pomohl v začátcích, ale používáme ho také při každodenním čtení i studiu. Slovo na cestu doporučujeme v základním provedení nebo v provedení se studijními poznámkami :-)

 

Obsah knihy

Bible je plná příběhů
Příběhů lidí, kteří prožívali různé těžkosti, trápení, starosti, ale také radosti…. Jak v takových situacích reagovali, jak se rozhodovali a jaké to mělo důsledky – ať už pozitivní nebo negativní. Bible obsahuje příběhy lidí bohatých i chudých, slavných i neznámých, zdravých i nemocných, starců i malých dětí, pyšných i skromných, šťastných i zoufalých…

Bible je o Bohu
Bible popisuje Boha a jeho povahu, abychom jej mohli poznat. Dělá to často formou příběhů a popisuje, zkušenosti jiných lidí s Bohem v průběhu staletí. Ze zkušenosti jiných se pak můžeme rozhodnout, jestli Boha chceme také poznávat a zda se mu dá důvěřovat.

Bible je velmi dobrým historickým pramenem
Řada událostí v Bible je historicky doložena a potvrzena současnou archeologií; místa, která jsou popisována v Bibli, opravdu existují…

Bible obsahuje mnoho básní, písní, ale je také zdrojem dnes běžně používaných přísloví
Např. „pýcha předchází pád“ (Př 16,18)

Bible je plná proroctví – přibližuje úžasnou budoucnost!
Obsahuje stovky různých prorockých předpovědí – z nichž mnohé se vyplnily, i když byly předpovězeny několik set let před tím, než se staly. Velmi zajímavé je např. proroctví zapsané v knize Daniel, ve 2. kapitole – sen babylonského krále Nebúkadnesara (nejspíše nejmocnější panovník staré Mezopotámie) – proroctví, které předpovědělo vývoj světových dějin a vše se do detailů naplnilo. Proroctví ovšem pokračuje i dále - je zajímavé zamyslet se nad proroctvími pro blízkou budoucnost – Bible přibližuje pro blízkou budoucnost něco úžasného! Přiblužuje něco, na co se lidé mohou těšit – život bez problémů, starostí, nemocí, trápení – život věčný. Záleží ovšem na rozhodnutí každého jedince...

Bible obsahuje praktické rady pro kvalitní a plnohodnotný život v současnosti, ale i v budoucnosti
Např. otázky partnerských a mezilidských vztahů (jak vybírat správného partnera, jak řešit konflikty, nespravedlnost, apod.), otázky odpočinku, vzdělávání, zdraví a stravy (např. co nejlépe konzumovat a co raději ne) nebo způsobu, jak získat vnitřní klid, pokoj, radost, štěstí a dokonce i věčný život. Bible je také v mnoha zemích základem právních řádů – zejména ústav (např. USA).

Bible obsahuje odpovědi na mnohé důležité otázky
Např. kde se vzalo zlo, bolest a utrpení, zda existuje jeho řešení a jaké je; existuje posmrtný život; co nás (ne)čeká po smrti; proč je na světě tolik zla, neštěstí, katastrof, nemocí a jak jim čelit; kde jsme se zde vzali a jak vzniklo lidstvo; proč jsme zde a jaký má náš život smysl, cíl a význam – je to náhoda nebo záměr; Jsme ve vesmíru sami; co v blízké (i vzdálené) budoucnosti čeká nás i naší Zemi – máme se těšit nebo strachovat; existuje vůbec nějaká spravedlnost? A mnoho dalšího…
- Významná americká spisovatelka konce 19. a počátku 20. století Ellen Gould Whiteová o Bibli napsala: „Jelikož Bible obsahuje mnoho různých stylů a dotýká se velkého množství témat, je schopná oslovit každou mysl a zasáhnout každé srdce. Její součástí jsou historické knihy, pravdivé životní příběhy, zákony týkající se správy státu i řízení domácnosti – zákony, jimž se lidská moudrost ani v nejmenším nevyrovná. Najdeme v ní hlubokomyslnou filozofii i překrásnou, libozvučnou poezii. Hodnota biblických textů je nesrovnatelně vyšší než hodnota jakéhokoliv jiného lidského literárního díla. A když se na ně podíváme z pohledu ústřední biblické myšlenky, jejich význam se ještě zvýší. Z tohoto úhlu pohledu nabývá každé téma nového významu. I ty nejjednodušeji formulované pravdy obsahují principy, které se dotýkají samotného nebe a směřují do věčnosti.
Každý den byste se měli z Písma (Bible) něco nového dozvědět. Hledejte v něm, jako byste chtěli  najít poklad, protože obsahuje slova věčného života. Modlete se za moudrost, abyste významu svatých textů dokázali správně porozumět. Budete-li to dělat, najdete v Božím slově skrytou milost. Známé texty se vám vyjeví v novém světle a Písmo bude u vás neustále stoupat v ceně.“

-     ukázka ze Starého zákona:
„Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu (Pánu Bohu), dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“  (Žalm 37,1-5)
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh…“ (Izajáš 41,10)

-     ukázka z Nového zákona:
„…. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.“ (Jan 3,16-17)

Ukázat celý text

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Doporučujeme

Facebook

Page generated in 1.435 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál