Poslové naděje a lásky

Poslové naděje a lásky

Kniha Poslové naděje a lásky pojednává o dramatických událostech počátku našeho letopočtu, kdy se v Izraeli zformovalo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství. Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni nejen zažívat ústrky a nepohodlí, ale nezdráhali se nasadit i vlastní životy. Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky z života apoštolů Petra, Štěpána, Jana a Pavla, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však — ani v těch nejkrajnějších okamžicích — neztratili naději, že jednoho dne se jejich prohra změní ve vítězství.

V knize Poslové naděje a lásky najdou zalíbení nejen čtenáři, kteří se chtějí seznámit s počátky historie křesťanství, nýbrž i ti, kdo touží poznat nepomíjivé hodnoty, které v lidském nitru dokáží vykřesat jiskru naděje a lásky.

Autor

Ellen Gould Whiteová

Vydavatel

Advent-Orion

Rozměry

Rozměr: 163 x 237 mm, počet stran: 268, vazba: tuhá

Zapůjčení

Knihu Poslové naděje a lásky je možné zapůjčit ve vybraných knihovnách.

Zakoupení

Knihu Touha věků můžete zakoupit také v našem internetovém obchodě.

Obsah knihy

1. Boží záměr s církví
Bůh ustanovil církev, aby jejím prostřednictvím představil světů i lidem svůj charakter.

2. Příprava na službu
Po celé tři roky Ježíš připravoval své učedníky, aby po jeho odchodu mohli pracovat na záchraně světa.

3. Velké poslání
Před svým nanebevstoupením Ježíš seznamoval učedníky s jejich úkolem a zdůraznil jim, že jej mohou splnit jen v jeho jménu a v moci Ducha svatého.

4. Letnice
O letnicích na učedníky sestoupil Duch svatý a oni pod jeho vlivem vydali o Bohu mocné svědectví.

5. Dar Ducha Svatého
Duch svatý byl darován nejen ranné církvi, nýbrž i lidem všech dob.

6. U chrámové brány
Petr a Jan uzdravili chromého člověka a kázali o Ježíšově vzkříšení. Za to je vůdci izraelského národa dali vsadit do vězení.

7. Varování před pokrytectvím
Kvůli svému pokrytectví přišli Ananiáš a Safira o život.

8. Před veleradou
Anděl v noci vysvobodil Petra a Jana z vězení a vyzval je, aby pokračovali v kázání evangelia.

9. Sedm diakonů
Volba diakonů byla jedním z prvních kroků k vytvoření organizační struktury církve.

10. První křesťanský mučedník
Štěpán, hlavní ze sedmi diakonů, zaplatil za svoji věrnost Kristu životem.

11. Poselství naděje v Samaří
Po Štěpánově ukamenování se jeruzalémští křesťané rozprchli do Judska a Samaří. Díky tomu se poselství evangelia dostalo za hranice Izraele.

12. Saulovo obrácení
Na cestě do Damašku se Saul z Tarsu setkal se vzkříšeným Kristem. Tato událost způsobila, že se z fanatického pronásledovatele stal Kristův následovník.

13. Příprava na službu
Kvůli pronásledování ze strany židů musel Pavel uprchnout z Damašku do Arábie, kd ese nějaký čas věnoval studiu a rozjímání. Po svém návratu se v Jeruzalémě setkal s Ježíšovými učedníky, kteří jej přijali mezi sebe.

14. V kornéliově domě
Obrácení Kornélia a jeho rodiny bylo jedním z prvních plodů evangelizace mezi pohany.

15. Petrovo vysvobození
Přestože křesťanská církev musela od počátku čelit krutému pronásledování, Bůh nad ní držel svoji ochrannou ruku. Jedním z projevů jeho moci bylo zázračné vysvobození apoštola Petra z vězení.

16. Zvěstování evangelia v Antiochii
Barnabáš a Pavel se vydali do Antiochie zvěstovat evangelium. Protože jejich působení bylo velmi úspěšné, církev je pověřila misijní prací mezi pohany.

17. Poslové evangelia
V Pisidské Antiochii bylo poselství evangelia přijato s velkým nadšením. Tento ohlas však vyvolal nenávist v řadách nevěřících Židů, kteří Pavla a Barnabáše nechali z města vyhnat.

18. Působení mezi pohany
Přestože se poselství evangelia setkávalo s velikým odporem, Pavel a Barnabáš odhodlaně pokračovali ve své práci. Díky jejich píli vznikly na mnoha místech křesťanské sbory.

19. Židé a pohané
Kvůli sporu o ceremoniální zákon se v Jeruzalémě sešli hlavní představitelé církve.

20. Poselství života
Apoštol Pavel neúnavně obracel pozornost lidí k ukřižovanému Ježíši. V jeho smrti nacházel přesvědčivé svědectví o velikosti Boží lásky k člověku a nevyčerpatelný zdroj života.

21. Ve vzdálených zemích
Prvním výsledkem Pavlovy práce za hranicemi Malé Asie bylo založení sboru ve Filipech.

22. V Tesalonice
Apoštol Pavel v tesalonické synagóze představil Ježíše jako očekávaného Mesiáše.

23. V Beroji a Athénách
Zatímco obyvatelé Beroje přijali poselství evangelia s nadšením, v řadách vzdělaných Athéňanů vyvolalo smích a pobouření.

24. V Korintě
Pavlovo působení v Korintě přineslo své ovoce. Mnozí se odvrátili od uctívání model a začali sloužit živému Bohu.

25. Dopisy Tesalonickým
Ve svých dopisech do Tesaloniky se apoštol Pavel především zaměřil na objasnění událostí týkajících se druhého příchodu Ježíše Krista.

26. Apollos v Korintě
Po Apollově příchodu do Korintu došlo v tamním sboru k rozepřím a rozdělení.

27. V Efezu
Efez, jedno z nejnádhernějších měst své doby, bylo centrem modlářství, magie a zkaženosti. Přesto si v něm evangelium našlo cestu k lidským srdcím.

28. Období nesnází a zkoušek
Protože poselství evangelia odvracelo lidi od uctívání bohyně Artemidy, došlo v Efezu k velikým nepokojům.

29. Varovné poselství
Na zprávy o problémech v korintském sboru apoštol Pavel reagoval napsáním dvou dopisů.

30. Výzva k duchovnímu růstu
Pavel přirovnal duchovní život k běžeckému závodu. Tím upozornil na skutečnost, že růst ve víře vyžaduje odhodlání, vytrvalost a sebezapření.

31. Poselství přijato
V druhém dopise do Korintu apoštol Pavel uvedl, jaké vlastnosti by měl mít pravý služebník evangelia.

32. Štědrá církev
Štědrost je jednou z důležitých vlastností každého opravdového křesťana.

33. Práce v nesnadných podmínkách
Apoštol Pavel se při kázání evangelia nevyhýbal tělesné práci. Věděl totiž, že zručnost a píle přispívají k duchovnímu růstu.

34. Obětavá služba
Pravý kazatel usiluje o záchranu druhých lidí. Pro jejich dobro je schopný obětovat svůj čas a vynaložit jakékoli úsilí.

35. Spasení pro Židy
Přestože Židé nepřijali Ježíše jako Mesiáše, Bůh nikdy nepřestal usilovat o jejich záchranu.

36. Odpadnutí Galatských
Galatští nahradili učení o Kristu zastaralými židovskými tradicemi.

37. Pavlova poslední cesta do Jeruzaléma
Přestože Pavel věděl, že mu v Jeruzalémě půjde o život, vydal se na cestu.

38. Pavlovo uvěznění
V Jeruzalémě se apoštol Pavel setkal s velkým nepřátelstvím — a to nejen ze strany židů, ale i z řad vedoucích jeruzalémského sboru.

39. Soud v Cesareji
V Cesareji dostal apoštol Pavel příležitost obhájit se před místodržitelem Félixem a seznámit jej a jeho ženu Drusillu s poselstvím evangelia.

40. Pavel se odvolává k císaři
Apoštol Pavel věděl, že se jej Židé chystají zabít, a proto odmítl znovu předstoupit před veleradu a raději se odvolal k císaři.

41. „Málem bys mě přesvědčil…“
Evangelium se krále Agrippy mocně dotklo, ale nepřijal je.

42. Plavba a ztroskotání lodi
Při plavbě do Říma zastihla apoštola Pavla a jeho doprovod zuřivá bouře. Přestože loď, na které se apoštol plavil, uvízla na mělčině, nikdo z pasažérů nepřišel o život.

43. V Římě
Apoštol Pavel pokračoval v šíření evangelia i během svého uvěznění v Římě.

44. Evangelium na císařově dvoře
Díky Pavlově odvaze a vytrvalosti evangelium proniklo i za zdi Neronova domu.

45. Dopisy z Říma
Ve svých dopisech z Říma apoštol Pavel věřící povzbudil a vyzval je k věrnosti, poslušnosti a vytrvalosti.

46. Na svobodě
Nero, jeden z nejkrutějších římských císařů, rozhodl o Pavlově nevině a propustil jej na svobodu.

47. Znovu ve vězení
Apoštol Pavel se znovu ocitl ve vězení, protože jej Židé obvinili z toho, že podpálil Řím.

48. Pavel před Neronem
Přestože apoštol Pavel věděl, že mu jde o život, bez váhání využil příležitosti a seznámil císaře Nerona s poselstvím evangelia.

49. Pavlův poslední dopis
Poslední dopis Pavel adresoval svému nejbližšímu příteli Timoteovi. Apoštol mu v něm udělil důležité rady a napomenutí.

50. Odsouzen k smrti
Apoštol Pavel kráčel vstříc smrti vyrovnaně a s nadějí ve vzkříšení.

51. Věrný pastýř
Petr, jeden z nejbližších Ježíšových učedníků a opora církve, předal věřícím ve svých dopisech důležitá ponaučení, rady a napomenutí pro praktický život.

52. Vytrvalý až do konce
Ve svém druhém dopise Petr objasňuje, jakým způsobem chce Bůh proměnit charakter křesťana.

53. Milovaný učedník
Přestože Janova povaha vykazovala značné nedostatky, vliv Boží lásky z něj udělal jednoho z nejoddanějších Ježíšových učedníků.

54. Věrný svědek
Jan ve svých dopisech uvádí, že láska k Bohu a lidem je podstatou křesťanského života.

55. Proměněn milostí
Janův život je názorným příkladem pravého posvěcení.

56. Na ostrově Patmos
Na sklonku svého života byl apoštol Jan poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Jeho služba Bohu tím však neskončila.

57. Zjevení
Na ostrově Patmos obdržel Jan od Boha poselství, které se stalo posilou křesťanské církve ve všech etapách dějin.

58. Vítězná církev
Křesťanskou církev, která prošla mnoha zkouškami a utrpením, čeká slavná budoucnost.

Ukázat celý text

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Doporučujeme

Facebook

Page generated in 1.1025 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál