Život naplněný pokojem

Život naplněný pokojem

Každý z nás touží po tom, aby jeho život byl harmonický a zdravý, aby byl naplněn štěstím a pohodou. Každý z nás hledá cestu ke zdraví a duševní vyrovnanosti - život naplněný pokojem. Ellen Gould Whiteová je jednou z nepřehlednutelných osobností zdravotního hnutí ve Spojených státech na přelomu 19. a 20. století. Kniha Život naplněný pokojem vyšla pod názvem "The Ministry of Healing". I když byla napsána před více než sto lety - a je tedy ovlivněna dobou a místem svého vzniku -, přináší mnoho dobrých rad a hodnotných myšlenek, které neztratily nic ze své aktuálnosti a moudrosti.

Autorka zastává názor - na svou dobu velmi revoluční -, že zdraví neznamená jenom nepřítomnost nemoci či dobrou fyzickou kondici, ale také duševní pohodu a duchovní vyrovnanost. Pojímá tedy člověka celostně. Jeho zdraví je nedělitelné a vyžaduje harmonii všech oblastí života. Nabízí množství praktickkých a jednoduchých rad, jakým způsobem dosáhnout života naplněného pokojem. A ž se věnuje skutečně všem, i detailním problémům, které souvisí s naším zdravím, o tom se můžete přesvědčit na stránkách knihy Život naplněný pokojem.

Kniha Život naplněný pokojem nabízí mnoho velmi důležitých rad pro kvalitnější a šťastnější život, které jsou inspirovány Pánem Bohem. Kniha je tedy vhodná pro ty, kteří touží po praktickém a živém křesťanství; po radách, které nepocházejí pouze z lidských doměnek a názorů, ale od Boha a také pro ty, kterým není lhostejný kvalita života, zdraví a budoucnost svá nebo svých blízkých.

Autor

Ellen Gould Whiteová

Vydavatel

Advent-Orion

Rozměry

Rozměr: 238 x 163 mm, počet stran: 228, vazba: tuhá

Zapůjčení

Knihu Život naplněný pokojem je možné zapůjčit ve vybraných knihovnách.

Zakoupení

Knihu Život naplněný pokojem můžete zakoupit také v našem internetovém obchodě.

Obsah knihy

1. Náš vzor
Soucitně, taktně a laskavě pomáhal lidem nemocným hříchem a přinášel jim zdraví a sílu.

2. Dny služby
Lidské úsilí je v Božím díle účinné natolik, nakolik je člověk oddaný Ježíši Kristu a nakolik Kristova milost proměnila jeho život.

3. S přírodou a s Bohem
Když zástup… odešel, odebral se Ježíš do hor a tam, sám s Bohem, se vroucně modlil za tyto trpící, hříšné a potřebné lidi.

4. Dotek víry
Mnozí považují víru za názor. Spasitelná víra je čin…

5. Léčení duše
Nikdy si nemyslete, že Kristus je daleko. Hledejte ho jako toho, kdo si přeje, abyste ho našli.

6. Zachráněni, aby sloužili
Uděluje-li nám své dary, dává je proto, abychom je znásobili tím, že je předáme dál.

7. Spolupráce Boha s člověkem
Kristus učiní velké věci pro ty, kdo v něho věří.

8. Lékař vychovatelem
Zásady, kterým učíme, mají svou váhu tehdy, jestliže se jimi v životě řídíme.

9. Vyučování a uzdravování
Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru.

10. Pomáhat pokoušeným
Kristus může pozvednout i ty nejhříšnější a postavit je tam, kde budou uznáni za Boží děti.

11. V boji proti nestřídmosti
Mnozí doufají, že zvítězí nad sklony ke zlému, a touží po tom, avšak upadají do zkázy. Nepodřizují totiž svou vůli Bohu.

12. Pomoc nezaměstnaným a bezdomovcům
Právě když se ocitáme v těžkostech, zjevuje Bůh svou moc a moudrost jako odpověď na pokornou modlitbu.

13. Bezmocní chudí
Při vydávání peněz, při využívání času, síly a příležitostí by měl každý křesťan prosit Boha o pomoc a vedení.

14. Služba bohatým
Bůh může a chce působit skrze lidské prostředníky na mysl lidí, kteří své životy zasvětili vydělávání peněz.

15. U lůžka nemocného
Ti, kdo pečují o nemocné, by měli věnovat zvláštní pozornost stravě, čistotě, čerstvému vzduchu a tělesnému cvičení.

16. Modlitba za nemocné
Kristovi služebníci jsou prostředníky jeho působení a Kristus chce skrze ně projevovat svou léčivou moc.

17. Uplnatnění léčebných prostředků
Nejprve je třeba zjistit pravou příčinu nemoci a její povahu a pak rozvážně přistoupit k odstranění této příčiny.

18. Psychoterapie
Kdybychom více hovořili o své víře a více se radovali z požehnání… měli bychom více víry a větší radost.

19. Ve styku s přírodou
V přírodě lze vždy najít něco, co odvrátí pozornost nemocných od nich samých a usměrní jejich myšlenky k Bohu.

20. Všeobecná hygiena
Máme-li žít radostně a mít plnou životní sílu, je nezbytné, abychom dbali na čistotu, dostatek slunečního světla a hygienické zásady.

21. Izraelci a hygiena
Bůh poučil Izrael o všech hlavních zásadách týkajících se tělesného i mravního zdraví.

22. Oděv
Kristus nás varoval před pýchou života, ale ne před půvabem a přirozenou krásou.

23. Strava a zdraví
Abychom poznali, které potraviny jsou nejlepší, musíme mít na zřeteli původní Boží plán týkající se stravy pro člověka.

24. Maso jako potravina
Zapojíme-li vůli a rozhodneme-li se pro dobrou, zdravou stravu, dojde k rychlému obratu…

25. Extrémy ve stravování
Potraviny, které chutnají a prospívají jednomu, mohou být pro druhého nechutné nebo mu mohou dokonce škodit.

26. Povzbuzující prostředky a narkotika
Unavené nervy nepotřebují dráždidla a přepínání, ale klid a odpočinek.

27. Obchodování s alkoholickými nápoji
Za miliony a miliony korun se nakupuje bída, chudoba, nemoci, ponížení, zotročení, zločin a smrt.

28. Služba v rodině
Žádné dílo, jímž byli lidé pověřeni, nemá větší a dalekosáhlejší důsledky než práce otců a matek.

29. Tvůrcové domova
Láska je vzácný dar, který dostáváme od Krista. Čistá, svatá láska není pocit, ale zásada.

30. Výběr a příprava domova
Zvažujte, co se nejvíce blíží jednoduchosti, čistotě, zdraví a pravým hodnotám.

31. Matka
Jejím úkolem je s Boží pomocí rozvíjet v lidském nitru Boží charakter.

32. Dítě
Čím klidnější a prostší je život dítěte, tím příznivější bude jeho tělesný a duševní vývoj.

33. Vliv domova
Nenajde-li dítě u svých rodičů a ve svém domově to, co by uspokojilo jeho touhu po lásce a přátelství, bude to hledat jinde.

34. Cíl pravé výchovy
Bůh chce, abychom ustavičně rostli ve svatosti, štěstí a užitečnosti.

35. Pravé poznání Boha
Bůh poslal na svět svého Syna, aby zjevil, pokud to lidský zrak mohl snést, povahu a vlastnosti neviditelného Boha.

36. Nebezpečí spekulativního poznání
Satan svádí člověka, aby spekuloval o Bohu. Snaží se mu tak zabránit, aby získal poznání, které přináší spasení.

37. Dobré a špatné vlivy ve výchově
Naše vědomosti nebudou k ničemu, jestliže je nepoužijeme k Boží cti a k dobru lidstva.

38. Důležitost hledání pravého poznání
Potřebujeme se dívat na Ježíše. Každý den znovu si potřebujeme uvědomit jeho přítomnost.

39. Poznání zprostředkované Božím slovem
Přijmeme-li pravdy Bible, zušlechtí naši mysl a pozvednou naše nitro.

40. Pomoc v každodenním životě
Náš nebeský Otec má tisíce cest, jak se o nás postarat.

41. Ve stykku s druhými
Cítíme-li, jak je k nám Bůh shovívavý, nebudeme soudit a obviňovat druhé.

42. Rozvoj charakteru a služba
Musíme mít pevnou páteř a poctivost, kterou nelze umluvit, uplatit ani zastrašit.

43. Lepší zkušenost
„Cesta spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Doporučujeme

Facebook

Page generated in 1.5922 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál