Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého.
Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání , včetně programu Univerzity třetího věku.

Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní obor Všeobecné lékařství a pětiletý studijní obor Zubní lékařství, který nahradil obor Stomatologie. Zahraniční studenti mají možnost studovat obor Všeobecné lékařství a nově od akademického roku 2010/2011 i obor Zubní lékařství v anglickém jazyce. Od roku 2019 fakulta nabízí navazující magisterský studijní program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví.

Fakulta dále nabízí 27 doktorských studijních programů, a to jak v českém tak i anglickém jazyce. Praktická výuka budoucích lékařů je realizována především ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s "Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", který přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012. Dlouhodobé zaměření vědy a výzkumu na LF UP v Olomouci je aktuálně možné shrnout do třech oblastí: výzkum vzniku a rozvoje chorob, vývoj nových diagnostických a terapeutických metod a studium epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro absolventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního lékařství.
O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce.

V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.-3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou.
Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul "doktor medicíny" (MUDr.) nebo "doktor zubního lékařství" (MDDr.).

Fakulta také nově nabízí navazující magisterský program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy představují studium se standardní délkou 4 roky a lze si vybrat z nabídky 25 akreditovaných programů. Toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Studijní obory

Všeobecné lékařství (MUDr.)
jednooborové, magisterské, prezenční, 6 let, MUDr.

Zubní lékařství (MDDr.)
jednooborové, magisterské, prezenční, 5 let, MDDr.

Veřejné zdravotnictví (Mgr.)
jednooborové, navazující magisterské, kombinované, 2 roky, Mgr.

Stipendia

Studenti mohou získat finanční podporu v rámci stipendijního programu Stipendia Plus.

Kontakt

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 632 009
E-mail: lekarska.fakulta@upol.cz
Www: www.lf.upol.czPage generated in 1.1835 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál