Velké drama věků

Velké drama věků

Autor:
Ellen Gould Whiteová
Vydavatel:
Advent-Orion ČR   více »
Sleva:
10%

Naše cena:  223,- Kč  (bez DPH: 203,- Kč)
Doporučená cena: 248,- Kč

SklademKoupit

Podrobnosti

DOPORUČUJEME! Velké drama věků je kniha, kterou čtou čtenáři v mnoha zemích světa, byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Ve dvaačtyřiceti kapitolách autorka jedinečným způsobem plasticky vykresluje poslední dvě tisíciletí světových dějin, přibližuje nám jejich nejdůležitější mezníky i některé z jejich klíčových postav.

Svou pozornost obrací především k událostem, které bezprostředně souvisí s prosazováním takových pojmů, jako jsou „dobro”, „spravedlnost” a „láska” v životě lidstva i každého z nás. Otevřeně se staví k problémům, které sužují naši zemi a jejichž projevy a důsledky ovlivňují životy všech jejích obyvatel. Končí nádhernou „prorockou” vizí, která nabízí naději na nový, lepší věk lidstva bez válek, konfliktů a utrpení.

Velké drama věků - poznejte, co nás čeká v blízké budoucnosti!

Pokud byste rádi pochopili, co se v posledních několika staletích stalo, proč se události vyvíjely tak jak se vyvíjely a především proč se vyvíjí jak se vyvíjí (války, konflikty, kvalita společnosti, světové milníky, apod.) a jak vše až velmi přesně koresponduje s biblickými proroctvími starými několik tisíc let (jak se vše již přesně vypilnilo a průběžně plní), je kniha Velké drama věků pro Vás tím nejlepším řešením.

Kniha Velké drama věků také přibližuje událostí bezprostředně související s blízkou budoucností, vše je samozřejmě doloženo biblickými texty a proroctvími, a také nadějí, že tento "problematický svět" již brzy zkončí, jsme těsně před druhým příchodem Pána Ježíše a všechny, kteří v Něho uvěřili, čeká svět bez válek, násilí, nevěry, lží, krádeží, bolesti, nemocí a mnoha dalších nepříjemných jevů - tedy bezstarostný život v nebeském ráji. Naděje, kterou má každý člověk (ať už z jakéhokoliv prostředí nebo jakoukoliv minulostí) je úžasná a velmi povzbuzující - vždyť kdo z nás by nechtěl žít lepší a plnohodnotnější život?! Kniha Velké drama věků vám přibližuje Studnici pravého života.

Ukázat celý text

Vazba:
Tuhá
Jazyk:
Čeština
Výška:
237 mm
Šířka:
163 mm
Počet stran:
478

Obsah knihy

1. Zničení Jeruzaléma
Zničení Jeruzaléma potvrdilo Ježíšova varovná slova a upozornilo svět na závěrečné události.

2. Neznámí hrdinové
První křesťané prožili kruté pronásledování; do církve postupně proniká vliv pohanství, jež narušuje čistotu evangelia.

3. Postupný úpadek
Také neznalost Bible přispěla k rozmachu papežství, které na celá staletí zbrzdilo rozvoj evropské civilizace.

4. Věrni navzdory pronásledování
I v dobách největšího temna se našly skupiny křesťanů, kteří znali Písmo a v opisech je šířili mezi lidmi.

5. Začátky reformace
Prvním z reformátorů byl Jan Viklef. Již v hlubokém středověku položil pevné základy pro nástup evropské reformace.

6. Věrni až do smrti
Upálení Jana Husa a Jeronýma bylo významným impulsem pro intenzivní nástup husitství a později i pro vznik jednoty bratrské.

7. Muž, kterého doba potřebovala
K nejvýznamnějším reformátorům patří Martin Luther. Za jeho působení vrcholí reformační úsilí a reformace si otevírá cestu do většiny evropských zemí.

8. Zde stojím a nemohu jinak
Na sněmu německkých států ve Wormsu vystoupil Luther na obhajobu reformace před císařem a před nejvyššími státními a církevními hodnostáři.

9. Reformace ve Švýcarsku
Reformace ve Švýcarsku je spojena s osobou Ulrycha Zwingliho. Významné bylo zvláště jeho působení v Curychu.

10. Postup reformace v Německu
Velkoku překážkou reformního úsilí v Německu se stalo učení Tomáš Münzera. V těchto těžkých chvílích se Luther vrací do Wittenberku.

11. Špýrský protest a protestantské "Vyznání"
Sněm ve Spýru v roce 1529 přinesl vítězství reformaci v Německu. Text "Vyznání" je pak klíčovým dokumentem protestantismu.

12. Reformace ve Francii
Ve Francii se evangelium dostává až ke královskému dvoru, později však utrpí krvavou porážku. Z Francie vyšli také reformátoři Kalvín a Farel, kteří šiřili protestantismus v Ženevě.

13. Reformace v Holandsku a ve Skandinávii
Také země severní Evropy měly své reformátory, kteří výhnamně přispěli k šíření protestantismu a do své mateřštiny přeložili Bibli.

14. Reformace na Britských ostrovech
Tyndale peložil do angličtiny Nový zákon; Joh Knox šířil reformaci ve Skotsku; John Wesley kázal ospravedlnění z víry.

15. Francouzská revoluce
Nelehký úděl Francie v 18. století má své kořeny v odmítnutí Bible a v potírání protestantismu; revolucí vrcholí všeobecný úpadek této kdysi kvetoucí země

16. Za svobodou do světa
Zásady náboženské svobody byly hlavními pilíři nově se rodící demokracie za "velkou louží". O prosazení náboženské snášenlivosti se v Novém světě zasloužil Roger Williams.

17. Zaslíbení návratu
O druhém Ježíšově příchodu hovořili proroci i další bibličtí pisatelé, později také reformátoři. Této události předcházejí četná znamení, významná je také úzká souvislost s Kristovým prvním příchodem.

18. USA 1844 - očekávání Kristova příchodu
Američtí křesťané žijí v očekávání druhého Ježíšova příchodu. Čelným představitelem adventního hnutí, jež vrcholí v roce 1844, se stal William Miller.

19. Nenaplněná očekávání
Ježíšova smrt přinesla učedníkům bolestné rozčarování, ale i novou naději. Podobnou zkušenost prožili i stoupenci adventního hnutí, když se nenaplnilo jejich očekávání druhého Ježíšova příchodu.

20. Adventní hnutí v Evropě
Poselství o druhém příchodu Ježíše Krista se šířilo nejen v Americe, ale i v řadě evropských zemí; i zde mnozí zkoumali Písmo a došli k podobným závěrům jako William Miller.

21. Nepříliš lichotivý obraz církví 1. poloviny
19. století má biblické pozadí; úpadek protestantských denominací má svou paralelu v životě církve v prvních staletích.

22. Další zkouška víry
Nové očekávání na Kristův příchod, k němuž mělo dojít na podzim 1844, se opět nenaplnilo. Věřícím se tak naskytla další příležitost prověřit základy své víry.

23. Tajemství svatyně
Důkladným zkoumáním Písma odhalili adventisté příčinu svého zklamání. Svatyní, která měla být v roce 1844 očištěna, není země. Jde o nebeskou svatyni, v níž koná službu Ježíš.

24. V přítomnosti Nejvyššího
Kristova přímluvná služba ve svatyni je součástí plánu vykoupení; v ní nabízí Bůh hledajícímu člověku na jeho cestě významnou oporu.

25. Nezměnitelná Boží vůle
Boží zákon se nikdy neměl změnit - otázka jeho trvalé platnosti nabývá na významu zvláště v souvislosti se zachováváním čtvrtého přikázání.

26. Obránci pravdy
Zachovávání soboty má v době před druhým příchodem Ježíše Krista zásadní význam. Přes veškeré výhrady obhájců neděle je třeba i nadále nést zvěst o trvalé platnosti všech Božích přikázání.

27. Cesta k plnému životu
V moderních náboženských hnutích je opomíjena významná role Božího zákona; důraz je kladen na víru. Ovšem u věřícího, který směřuje k plnému křesťanskému životu, mají víra a skutky jít spolu ruku v ruce.

28. Vyšetřující soud
Nebeský soud na základě přesných záznamů přinese pravdivé svědectví o životě každého člověka; Ježíš u soudu působí v roli obhájce.

29. Původ zla
Zlo je důsledkem vzpoury v nebi, již vedl Lucifer. Konečné řešení problému zla přináší Kristova oběť na Golgotě.

30. Největší nepřítel
Vztah s Kristem a vytrvalá bdělost je pro křesťana zárukou odolnosti proti nástrahám protivníka.

31. "Bůh s námi"
Písmo hovoří o duchovních bytostech, z nichž některé člověka chrání, zatímco jiné mu škodí. Ježíš Kristus v době svého pozemského působení musel s těmito silami zla bojovat.

32. Nástroje zla
Satan má v zásobě nepřeberné množství triků, jimiž může snadno oklamat nepozorné Kristovy následovníky.

33. Tajemství nesmrtelnosti
Nesmrtelnost je pro člověka zahalena rouškou tajemství. Ježíš Kristus svou smrtí na kříži všek tento problém jednou provždy vyřešil.

34. Můžeme mluvit s mrtvými?
Spiritismus nabízí lidem zdánlivě snadnou cestu k dokonalosti. Bible však spiritistické projevy odhaluje a nabízí možnost, jak těmto svodům odolat.

35. Svoboda svědomí ohrožena
Vynucování neděle se stane hlavním nástrojem náboženského útlaku.

36. Nadcházející boj
Odmítání závaznosti Božího zákona, a zvláště čtvrtého přikázání, dovolují lidé satanovi připravit si půdu pro závěrečný zápas mezi dobrem a zlem.

37. Naše jediná jistota
Důmyslné satanovy nástrahy lze rozeznat pouze pomocí Písma. Bible je bezpečným průvodcem i v těch nejtěžších zkouškách.

38. Poslední varování
V doě hlásání poselství druhého anděla sejdou mnozí kvůli utrpeníze správné cesty. Budou zde však i ti, kdo přijmou nabízenou záchranu.

39. Doba soužení
V čase závěrečného soužení budou věřící vystaveni tomu nejtvrdšímu útlaku, kterému mohou odolat pouze za předpokladu, že zůstanou Bohu opravdově věrni.

40. Vysvobození
Zachráněné věřící čeká radostné setkání s Pánem a věčný život v obnoveném ráji.

41. Minulost ukončena
Nevěřící si již v průběhu svého života připravili smutný úděl - stejně jako satan, jehož trest bude nejtěžší.

42. Vítězství lásky
Celá země i se vším zlým bude odstraněna a na zachráněné čeká věčný život v obnoveném ráji.

Ukázat celý text

Zařazeno v kategoriích

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Související položky

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vloženPage generated in 1.3976 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál