Bible Slovo na cestu s poznámkami - tuhá

Bible Slovo na cestu s poznámkami - tuhá

Základní provedení

Autor:
Kolektiv autorů
Vydavatel:
Česká biblická společnost   více »
Sleva:
10%

Naše cena:  1035,- Kč  (bez DPH: 941,- Kč)
Doporučená cena: 1150,- Kč

VyprodánoKoupit

Podrobnosti

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel.

V letech 1994-2003 byl v rámci edice Průvodce životem původní překlad Nového zákona postupně doplněn překladem Starého zákona a praktickými (tzv. aplikačnimi) poznámkami. Tyto poznámky byly spolu s dalšími doprovodnými materiály upraveny podle oblíbené Life Application Bible. Za českým vydáním poznámek, doprovodných materiálů a biblického textu je společný záměr a stejný důraz - upřednostnit srozumitelnost před doslovností a osobní přijetí před neosobní informací. Překlad biblického textu i dalších materiálů se tak snaží ke čtenáři vykročit maximálním možným způsobem, nespokojuje se s tím, že čtenáře informuje, ale snaží se ho motivovat k osobní reakci a změně života.
Výsledná kniha proto v novém jednosvazkovém vydání České biblické společnosti nese název Slovo na cestu - Bible s poznámkami a navazuje tak na Slovo na cestu - Nový zákon (2010) a Slovo na cestu - Bible s ilustracemi (2011). Všechny tři knihy spojuje kromě stejného biblického textu rovněž moderní grafická úprava včetně světově proslulých ilustrací od Annie Vallottonové.

 

Čím je tato Bible vyjímečná?

Už sis někdy otevřel Bibli a položil si následující otázky:
- Co tento oddíl opravdu znamená?
- Jak ho mám aplikovat do svého života?
- Proč se některé části Bible zdají tak málo praktické?
- Co mají ony starověké kultury společného s dnešní dobou?
- Proč, i když Boha miluji, nerozumím tomu, co mi říká?

Mnozí křesťané nečtou Bibli pravidelně. Proč? Protože pod tlakem všedního života nedokážou najít souvislost mezi věčnými principy Písma a nikdy nekončícími problémy každodenního života.

Je paradoxní, že Bibli vlastní tolik křesťanů, a přesto ji tak málo z nich dovede využívat ke změně života. A Právě z tohoto důvodu byla vytvořena tato publikace. Bůh nás vybízí, abychom jeho slovo uvedli do praktického života (Izajáš 42,23; 1. Korintským 10,11; 2. Tesalonickým 3,4), my však často zůstáváme jen u hromadění biblických vědomostí. Tato knížka nám má pomoci uvést do praxe to, co jsme se naučili.

Aplikování Božího slova do života je zásadně důležitým projevem našeho vztahu k Bohu a je svědectvím toho, že ho posloucháme. Problémy s uplatňováním Bible v životě netkví v Bibli samé, ale v čtenářově neschopnosti překlednout velké rozdíly ve významech slov a života samého v době minulé a přítomné. Jestliže to však neuděláme nebo nechceme udělat, pak výsledkem bude duchovní útlum, povrchnost a lhostejnost. Mezi vírou a praxí se objeví propast a může se stát, že i přes důvěrnou znalost některého biblického oddílu ho nebudeme schopni aplikovat do každodenního života.

Bible s poznámkami je určena těm, kdo se chtějí nechat poučit Biblí a touží aplikovat její rady do svého života. Tato publikace byla vytvořena kazateli, vědci, odborníky v poradenství z různých církví a organizacemi, které se věnují šíření Božího slova. Vznikala několik let a celé dílo nakonec zrevidoval renomovaný teolog Dr. Kenneth Kantzer.

Bible s poznámkami poskytuje to, co by měla nabízet každá dobrá studijní Bible. Pomáhá porozumět kontextu, seznamuje s důležitými informacemi o dobovém a historickém pozadí, vysvětluje obtížná slova a věty a napomáhá vidět vzájemné vztahy mezi různými texty. Chce však poskytnout ještě něco mnohem důležitějšího. Umožňuje pronikat do skutečných hloubek Božího slova, pomáhá objevovat věčné pravdy a vidět jejich důležitost pro život, pomáhá tyto pravdy uvádět do života. Běžné studijní Bible se o to také snaží, ale Bible s poznámkami si to vytkla za hlavní cíl. Sedmdesát pět procent jejího obsahu je orientováno na praktické uvedení do života. Studijní poznámky této Bible dávají odpověď na otázky: "K čemu je to dobré?" a "Co tato pasáž znamená pro mne osobně, pro mou rodinu, přátele, zaměstnání, pro mé sousedy, mou církev a mou zemi?"

Představ si, že můžeš číst známou pasáž Bible a chápat ji zcela nově, jako kdybys ji četl vůbec poprvé, jak mnohem bohatší bude tvůj život, když se ti po každém čtení otevře nová perspektiva a nastane malá změna k lepšímu. Nepatrná změna každý den přispívá ke změněnému životu - a to je pravý smysl Bible.

Při čtení Bible s poznámkami nesmíš usilovat jen o větší poznání. Vysvětlující poznámky nejsou definitivní pravdou, jsou spíše počáteční jiskrou celoživotního dobrodružství růstu v Bohu a budování duchovního charakteru.

 

Ukázat celý text

Vazba:
Tuhá
Jazyk:
Čeština
Výška:
234 mm
Šířka:
165 mm
Hloubka:
45 mm
Počet stran:
1935
Rok vydání:
2012

Obsah knihy

Úvod k jednotlivým knihám
Úvody ke knihám jsou přehledně rozděleny na několik částí, z nichž některé v jiných studijních Biblích nenajdete.

Časová osa pomáhá biblickou knihu časově zařadit grafickým znázorněním. Jsou zde uvedeny hlavní události každé knihy a jejich letopočty.

Základní údaje jsou nejdůležitější fakta, která je o knize dobře vědět, uspořádaná tak, že se dají obsáhnout jediným pohledem.

Přehled je shrnutí knihy, jejich hlavních myšlenek a aplikací, které vyplvají z knihy jako celku.

Osnova naznačuje členění knihy. Je tištěna srozumitelným jazykem a uspořádána tak, aby se dala snadno naučit nazpaměť. Vpravo vedle každého nadpisu uvádí věroučné shrnutí příslušného oddílu.

Hlavní témata uvádějí přehledně nejdůležitější náměty, o nichž kniha pojednává, vysvětluje jejich smysl a význam pro současnost.

Mapy znázorňují hlavní místa, k nimž se kniha vztahuje, a v komentáři její obsah zachycují ze zeměpisného hlediska.

 

Čelenění biblického textu
Členění Bible s poznámkami je s ohledem na čtenáře voleno tak, aby byl podtržen její aplikační účel. Uveďme několik jedinečných rysů:

- Pro lepší přehlednost a snadnější zapamatovatelnost užíváme pouze tři úrovně nadpisů. Hlavní nadpisy jsou označovány velkými písmeny, nadpisy střední úrovně jsou číslovány, nejnižší nenesou žádné označení.

- Po každém hlavním nadpisu, uvedením velkým písmenem, následuje odstavec stručně shrnující biblický text a nabízející obecnou aplikaci.

- Pokud se u evangelií vyskytují paraelní místa, jsou u každého odstavce uvedena.

 

Harmonie evangelií
Pro tuto Bibli byla vypracována zcela nová harmonie evangelií. Pomocí originální jednoduchého systému číslování můžete číst kterékoliv místo v evangeliu a snadno si vyhledat jeho časové zařazení v Ježíšově životě. Harmonie se nachází na konci knihy i s příslušnými vysvětlivkami.

 

Aplikační a výkladové poznámky
Kromě mnoha aplikačních poznámek nabízí Slovo na cestu - Bible s poznámkami řadu poznámek výkladových, které čtenáři přibližují kulturu, historii, souvislosti, obtížně srozumitelná místa, pozadí, místopis, teologická východiska a vzájemné vazby na jiné biblické oddíly. V poznámkách najdete i mapy, tabulky a náčrtky odkazující na biblický text. Jako příklad aplikačních poznámek viz. Skutky 4,3; 13,42-45; výkladové poznámky najdete např. u Skutků 2,1; 14,11-12.

 

Osobní profily
Dalším jedinečným rysem této Bible jsou medailóny více než sto padesáti biblických postav, postihující jejich kladné i záporné stránky, jejich největší úspěchy i selhání a hlavní ponaučení, plynoucí z jejich života. Tyto portréty jsou zařazeny v knihách, jež o dotyčných osobách vypovídají.

 

Mapy
V Bibli s poznámkami je více map než v kterékoli jiné Bibli. V každé biblické knize je zapracován důkladný a obsažný  biblický atlas. Vyskytují se tu dva druhy map:
1) Úvodní mapa zachycující celkové dějiště dotyčné knihy
2) Malé mapky v poznámkách, znázorňující většinou trasy přesunů.

 

Tabulky a nákresy
Několik tuctů tabulek a nákresů má čtenáři napomoci k lepší představě nepříliš průhledných struktur a vztahů. Tabulky většinou podávají nejen potřebnou informaci, ale zvýrazňují i její význam.

 

Biblické odkazy
Doplněný, vyčerpávající systém tzv. biblických odkazů pod hlavním textem pomůže čtenáři rychle najít související pasáže.

 

Věcný index k poznámkám
K Bibli s poznámkami je připojen úplný věcný index ke všem poznámkám vztahujícím se k uvedeným biblickým knihám. Pro jeho zaměření na aplikaci je vhodnou pomůckou k biblickým hodinám, k přípravě kázání, vyučování i k osobnímu studiu.

Ukázat celý text

Zařazeno v kategoriích

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Související položky

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vloženPage generated in 1.3457 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál