Touha věků

Touha věků

Autor:
Ellen Gould Whiteová
Vydavatel:
Advent-Orion ČR   více »
Sleva:
15%

Naše cena:  228,- Kč  (bez DPH: 207,- Kč)
Doporučená cena: 268,- Kč

SklademKoupit

Podrobnosti

Kniha Touha věků - to není jen obyčejná kniha přibližující život a dílo Pána Ježíše Krista. Mnohem mocnější je poselství pravého a živého křesťanství, které je v této knize obsaženo. Kniha podrobně přibližuje význam oběťi Pána Ježíše pro každého člověka na zemi a Jeho nabídce pomoci. Každý čtenář, který se zamyslí nad jednotlivými řádky knihy, nepochybně bude mít možnost získat vnitřní klid, pokoj a především jistotu, že je zde Někdo, komu zaláží na každém z nás, ikdybychom měli jakokoliv minulost či nepříjemnou současnost.

Touha věků je výborná nejen pro ty, kteří by se rádi blíže seznámili s Pánem Ježíšem Kristem, ale především pro ty, kteří:
- by rádi poznali moc a sílu pravého křesťanství
- by rádi získali vnitřní klid a pokoj (v srdci a mysli)
- se nemohou vyrovnat s nějakou těžkostí či nepříjemnou situací ze své minulosti
- prožívají velmi těžké období ve svém životě a hledají pomoc
- by rádi poznali, že druhý příchod Pána Ježíše Krista je již velmi blízko
- by rádi lépe porozuměli jednotlivým pasážím o Pánu Ježíši z Bible

Kniha také přibližuje jedinečným způsobem evangelium - tedy dobrou zprávu o druhém příchodu Pána Ježíše, který je již velmi blízko, a tom, jak se na tento příchod připravit. Čtenář tak získá naději, že již brzy přijde Nová země - země bez násilí, válek, lží či podvodů - tedy již to nebude ten svět, se kterým se setkáváme v každodenní realitě okolo nás.

Možnost porovnání s Biblí

Unikátnost této knihy je v jednoduché provázanosti s Biblí. Jednotlivé texty knihy odkazují na Bibli a tak každý čtenář má možnost posoudit, zda-li je možné se s autorkou ztotožnit, či nikoliv.

Kniha „Touha věků“ je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Autorka v ní jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva. Pán Ježíš Kristus měl, i přes Jeho velmi krátké veřejné působení na zemi - 3,5 roku, mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje.

Nikdo nikdy nebyl tak odsuzován anebo naopak zase tak oslavován jako On. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý o něm něco slyšel, člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, jaké poskytuje tato kniha. Jako historické drama, životopis a příběh Kristova života oslavuje čtenáře svou někdy až praktickou jednoduchostí, zároveň však poskytuje i hluboký duchovní zážitek. Je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech, a patří tak mezi nejslavnější a nejrozšířenější díla o životě Pána Ježíše Krista z Nazareta.

Kniha Touha věků je třetí částí unikátní pentalogie Drama věků.

Ukázat celý text

Vazba:
Tuhá
Jazyk:
Čeština
Výška:
240 mm
Šířka:
160 mm
Počet stran:
576

Obsah knihy

1. Největší dar lidstvu
Ježíš Kristus je po mnoha stránkách bezpochyby největší postavou lidských dějin.

2. Vyvolený národ
Bible říká, že Bůh si vyvolil izraelský národ, aby jeho prostřednictvím předstsavil světu sebe. A právě v Izraeli se po mnoha staletích narodil Ježíš Kristus.

3. Čas se naplnil
Ježíšův přichod předpovídala mnohá proroctví. Ve stanovený čas Ježíš přišel a naplnil je.

4. Narození
Betlémská událost je věčným zdrojem úvah. Jako každé narození, byl i Ježíšův příchod radostnou událostí.

5. Zasvěcení
Několik týdnů po svém narození byl Ježíš přinesen do chrámu, aby byl zasvěcen Hospodinu.

6. Mudrci z Východu
Novorozenému Ježíši přišli projevit úctu také tři mudrcové z Východu. To však vzbudilo hněv a závist úřadujícího krále Heroda.

7. Ježíšovo dětství
Ježíš vyrůstal v chudých poměrech v horském Nazaretě a nenabyl vzdělání v rabínských školách. Jeho učitelem byla matka, tesařská dílna, příroda a především Otec.

8. Dvanáctiletý
V průběhu Velikonoc, kdy se Izraelci scházeli do Jeruzaléma, aby si připomněli vysvobození z egypského zajetí, se dvanáctiletý Ježíš poprvé veřejně projevil.

9. Léta dozrávání
Ježíšovo dětství a mládí nebylo lehké. I když se snažil být s každým zadobře, nenacházel vždy kladnou odezvu.

10. Janovo poselství
Jan Křtitel patřil k nejvýraznějším postavám Ježíšovy doby. Byl reformátorem Izraele, prorokem neúnavně zvěstujícím poselství o příchodu Mesiáše.

11. Křest
Křtem otevřel Ježíš novou kapitolu svého života. Vystoupil na veřejnost a začal naplňovat své poslání.

12. Zápas v poušti
Po křtu Ježíš odešel do pouště, kde se utkal se svým nepřítelem.

13. Další zkoušky a vítězství
Zápas v poušti pokračoval dalšími zkouškami. Ježíš v nich nad sým nepřítelem zvítězil.

14. První učedníci
Po návratu z pouště získal Ježíš první účedníky, a učinil tak zásadní krok k založení křesťanské církve.

15. Na svatbě v Káně
Svůj první veřejný zázrak vykonal Ježíš na svatbě v galilejské Káně. Voda proměněná ve víno má hluboký symbolický význam.

16. V chrámu
Z Kány se Ježíš vydal do Jeruzaléma. Přišel do chrámu a očistil jej od obchodníků, kteří znesvěcovali toto posvátné místo.

17. Nikodém
Ježíšovy činy v jeruzalémském chrámu způsobily na Nikodéma, jednoho z předních učenců izraelského národa, tak silně, že jej vyhledal, aby si s ním mohl osobně promluvit.

18. Jan Křtitel a Ježíš
Vliv Jana Křtitele postupně klesal. Reformátor však pochopil význam svého poslání a řekl: "On musí růst, já však se menšit."

19. Zastavení v Samařsku
Když se Ježíš vracel z Jeruzaléma do Galileje, procházel Samařskem. Rozhovor s neznámou ženou u sycharské studny patřil k mimořádným setkáním jeho života.

20. Opět v Káně
Po příchodu do Kány Ježíše vyhledal královský úředník a požádal ho o uzdravení svého syna.

21. Poprvé před veleradou
Ježíš uzdravil v sobotu člověka chromého třicet osm let. Předvedli jej před veleradu a obvinili z porušování zákona

22. Uvěznění a smrt Jana Křtitele
Jan Křtitel byl uvězněn. Na slavnosti králových narozenin si Salome jako odměnu za svůj tanec vyžádala jeho hlavu. Jan byl sťat.

23. Působení v Galileji
Ježíš začal výrazněji působit v Galileji. Káza, e se "přiblížilo Boží království", neboť se "naplnil prorocký čas".

24. Odmítnutí v Nazaretu
Ježíš přišel do synagogy v Nazaretu, kde mu byl podán svitek proroka Izajáše. Četl z něj mesiášské proroctví, jež vztáhl na sebe. Nazaretští však jeho mesiášství odmítli.

25. Povolání dalších učedníků
Během působení v Galileji si Ježíš vybral další učedníky. Vyzval je, aby vše opustili a následovali jej.

26. V Kafarnaum
Kafarnaum na břehu Galilejského jezera bylo oblíbeným místem Ježíšova působneí. Uzdravil tam posedlého, Petrovu tchyni a mnoho dalších nemocných.

27. Zázračná uzdravení
V průběhu svého působení Ježíš uzdravil mnoho lidí. Jeho zázračné činy přinášely především hodně radosti, avšak u některých lidí probouzely spíše žárlivost a nenávist.

28. Lévi Matouš
Dalším Ježíšovým účedníkem se stal celník Lévi Matouš. Mnozí tím byli pohoršeni.

29. Sobota
Sobota byla v Ježíšově době v židovském národě citlivou záležitostí. Mnoz Ježíše obviňovali, že porušuje toto ustanovení.

30. Dvanáct apoštolů
Nejužší jádro Ježíšových učedníků tvořilo dvanáct lidí. Spojovala je oddanost Ježíši, ale také jejich lidství.

31. Kázání na hoře
Ježíšovo Kázání na hoře, které pronesl po ustanovení dvanácti apoštolů, patří k jeho nejslavnějším proslovům. Bylo sice určeno učedníkům, obsahuje však zásady smysluplného života pro všechny lidi.

32. Setník
Ježíš uzdravoval na dalších místech. V Kafarnaum uzdravil sluhu římského setníka, v Naim zastavil pohřební průvod a vzkřísil jediného syna vdovy.

33. Ježíšovi bratři
Ježíš se setkával s nepochopením i ve vlastním domě. Jeho bratři mu nerozuměli.

34. Pozvání
Ježíš zval všechny, kdo měli hodně starostí a trápení, aby nalezli u něj odpočinutí.

35. Bouře
K zázrakům, které Ježíš vykonal, patří také utišení veliké bouře na Galilejském jezeře a uzdravení dvou posedlých mužů.

36. Dodatek důvěry
Po návratu z Gerasy Ježíš vzkřísil dceru představeného synagogy. V zástupu se jej dotkla dvanáct let nemocná žena a byla uzdravena.

37. Vyslání učedníků
Ježíš poslal své učedníky do okolních měst a vesnic, aby hlásali jeho poselství.

38. Návrat učedníků
Po návratu učedníků z cest je Ježíš vyzval, aby šli s ním na pusté místo a v přírodě si odočinuli. Hovořili spolu o tom, co na cestách prožili - o svých radostech i starostech.

39. Nasycení velkého davu
Ježíš odešel s učedníky na pusté místo, ale zástup ho vyhledal i tam. Lidé s ním byli po celý den, a stále se nerozcházeli. Ježíš poručil, aby se rozesadili a z malého množství jídla - pěti chlebů a dvou ryb - nasytil mnohatisícový zástup.

40. Noc na jezeře
Lidé byli Ježíšem nadšeni a chtěli jej prohlásit králem. On však odmítl a přikázal učedníkům, aby jeli na druhý břeh. Najednou se strhla prudká bouře, učedníci tunuli, ale Ježíš je zachránil.

41. Krize v Galileji
Ježíš zklama představy lidí o Mesiáši. Jeho poselství bylo pro ně příliš "těžké" a většina se od něj odvrátila.

42. Ježíš a tradice
Farizeové chtěli usvědčit Ježíše z porušování tradičních náboženských předpisů. On se jim snažil vysvětlit, že zákon je víc než lidská tradice a že činy nemají význam, nevycházejí-li z čistého srdce.

43. Kananejská žena
K pozoruhodným událostem Ježíšova života patří také setkání s neznámou Kananejkou na hranicích Fénicie.

44. Pravé znamení
Z Fénicie se Ježíš vrátil přes území Dekapole až do Magdaly. Tam se setkal s farizeji, kteří po něm žádali, aby potvrdil své mesiášství nějakým znamením.

45. Ve stínu kříže
Ježíšovo působení se blížilo ke svému závěru. Z Betsaidy odešel na sever, do okolí Cesareje Filipovy, kde chtěl v ústraní a vklidu připravit své učedníky na nadcházející události.

46. Proměnění
Ježíš šel spolu s Petrem, Jakubem a Janem na horu, aby se modlil. Tam byl "proměněn" a setkal se s Mojžíšem a Elijášem.

47. Pod horou proměnění
Po proměnění Ježíš na úpatí hory opět projevil svoji moc. Uzdravením postiženého chlapce ukázal učedníkům význam opravdové víry.

48. Rozhovory s učedníky
Ježíš se vrátil do Kafarnaum. Učedníci ještě stále nechápali dosah jeho slov, proto s nimi dlouze rozmlouval o tématech, která je trápila.

49. Svátek stánků
V Jeruzalémě se konal jeden z nejdůležitějších židovských svátků - Svátek stánků. Účastnil se jej také Ježíš, který svým projevem opět zaujal davy.

50. Nástrahy nepřátel
Zákoníci, farizeové i kněží usilovali o to, aby se zmocnili Ježíše a popudili pro němu lid. Nakonec před něj přivedli ženu, která přestoupila zákon, a čekali, e se chytne do pasti.

51. Světlo světa a slepota farizeů
Ježíš se představil v chrámu jako "světlo světa" a uzdravil člověka slepého od narození. Jeho prohlášení i zázračný skutek se setkaly s odmítavým postojem farizeů.

52. Pastýř
Ježíš se představil jako "pastýř". Použil všem srozumitelný obraz z přírody, aby na něm vysvětlil svou úlohu a vztah k lidem.

53. Poslední cesta do Jeruzaléma
Ježíš se vydal na poslední cestu svého pozemského života - vyšel z Galileje a směřoval do Jeruzaléma.

54. Milosrdný Samařan
K nejpůsobivějším Ježíšovým podobenstvím patří příběh o milosrdném Samařanovi. Představuje lásku a soucit, které boří hranice.

55. Ježíšovo království
Lidé očekávali, že Ježíš zřídí na zemi své království, které bude vynikat především silou a mocí. On se jim ale snažil vysvětlit, že jeho království se od jejich představ výrazně liší.

56. Ježíš a děti
Ježíš měl k dětem velmi pěkný vztah. Vážil si jejich upřímnosti a dával je za vzor všem lidem.

57. Bohatý muž
Mezi nezapomenutelná setkání Ježíšova života patří rozhovor s bohatým mladým mužem. Snažil se mu vysvětlit, co je v životě opravdu důležité.

58. Lazarovo vzkříšení
Největším zázrakem, který Ježíš učinil, bylo bezpochyby vzkříšení Lazara z Betanie.

59. Odezva na Lazarovo vzkříšení
Po posledním zázraku, který Ježíš učinil, se přední muži Izraele rozhodli jej zničit. Byli pevně rozhodnuti ho umlčet za každou cenu. Čekali jen na vhodný okamžik.

60. Zásady Ježíšova království
Když Ježíš viděl, že učedníci nechápou některé základní skutečnosti jeho poselství ani po poměrně dlouhé době, kterou s ním prožili, snažil se jim je ještě jednou vysvětlit.

61. Zacheus
Zacheus patřil k lidem, kterými všichni pohrdali. Jeho příběh dokazuje, že Ježíš nedělá mezi lidmi rozdíly.

62. Hostina v Šimonově domě
Při Ježíšově návštěvě Betanie uspořádal Šimon na jeho počest hostinu. Její pokojnou hladinu rozčeřila Marie svým pro mnohé nepochopitelným činem, když Ježíše "pomazala k pohřbu".

63. Vjezd do Jeruzaléma
Poslední Ježíšovo putování do Jeruzaléma spělo ke svému závěru. Vstoupil do města jako král - zaslíbený dědic Davidova trůnu.

64. Podobenství o fíkovníku
Na příkladu uschlého fíkovníku Ježíš názorně ukázal, že ve všem, co děláme, je nejdůležitější vnitřní přesvědčení.

65. Opět v chrámu
Ježíš přišel do chrámu, kde vykonal další zázraky a diskutoval s farizeji a zákoníky.

66. Léčky
Farizeové a saduceové přišli za Ježíšem a svými záludnými otázkami se jej snažili chytit do léčky. Chtěli ho přistihnout při výroku, na základě kterého by ho mohli obžalovat.

67. Naposledy v chrámu
Ježíš mluvil naposledy v chrámu. Snažil se obrátit pozornost lidí k věcem, které jsou skutečně důležité.

68. Na vnějším nádvoří
Na vnějším nádvoří chrámu promluvil Ježíš k Řekům. Toto setkání bylo provázeno další mimořádnou událostí.

69. Proroctví o budoucnosti
Když byl Ježíš se svými učedníky na Olivové hoře, odhalil jim některé z budoucích událostí.

70. Ježíšův princip
Na Olivové hoře vysvětlil Ježíš svým účedníkům, co je ve vztahu k druhým lidem nejdůležitější.

Ukázat celý text

Zařazeno v kategoriích

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Související položky

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vloženPage generated in 1.1806 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál